Rocalla 8/0 Miyuki. Matte Black AB

219-401-1

Rocalla 8/0 Miyuki. Matte Black AB

219-401-1

Bolsa de 5 grs.

1 > 5 0,96 €
6 > 9 0,86 €
> 10 0,76 €
Total: 0,96 €

219-401-1
Nuevo